Vietnamese Noodles
Addr: 1380 W Mequon Rd
          Mequon WI 53092
Tel: (262) 241-1999
Business Hours
Mon to Sun:      10:00am - 9:00pm
Like Facebook

Drinks – Đồ Uống

BEVERAGES – GIẢI KHÁT

 Vietnamese Hot/Iced Coffee w/Condensed Milk
 Cafe Phin Sữa Nóng/đá Việt Nam  $3.99
 Thai tea with Boba
 Trà Thái Trân Châu  $3.99
 Fresh Lemonade
 Nước chanh  $2.99
 Vietnamese Hot Tea
 Trà Nóng  $1.99
 Vietnamese Iced Tea
 Trà Đá  $1.99
 Coke, Diet Coke, Pepsi, Diet Pepsi, Sprite, 7 up, Dr Pepper
 Nước Ngọt  $1.99

SMOOTHIES – SINH TỐ

 Mango Boba Smoothie
 Sinh Tố Xoài Trân châu  $5.99
 Avocado Boba Smoothie
 Sinh Tố Bơ Trân châu  $5.99
 Strawberry Boba Smoothie
 Sinh Tố Strawberry Trân châu  $5.99
 Banana Boba Smoothie
 Sinh Tố Banana Trân châu  $5.99
 Durian Boba Smoothie
 Sinh Tố Sầu Riêng Trân châu  $5.99


ALCOHOL DRINKS – BIA & RƯỢU

(Must be 21 and over to be served)
*BEERS – BIA*

 Heineken  $3.99
 Estella  $3.99
 Corona  $3.99
 Bud Light  $2.99
 MGD  $2.99

* WINES – RƯỢU

Merlot  $5.99/ glass
 Pinot  $5.99/ glass
 Sauvignon  $5.99/ glass
 White Zinfandel  $5.99/ glass
 Chablis Blanc  $5.99/ glass